Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

WYTYCZNE DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Z UCZNIAMI OD DNIA 18 MAJA 2020 R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MOŃKACH zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN

WYTYCZNE DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Z UCZNIAMI OD DNIA 18 MAJA 2020 R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MOŃKACH zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN

WYTYCZNE DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI  W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH  Z UCZNIAMI  OD DNIA 18 MAJA 2020 R.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MOŃKACH zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN

 

 1. Od dnia 18 maja 2020 r. w SP nr 2 prowadzone są zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Termin zajęć ustalony jest w porozumieniu z rodzicami ucznia, w taki sposób aby nie kolidowało to z nauką zdalną, która jest prowadzona nadal na tych samych zasadach.
 3. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.
 4. W sali lekcyjnej może przebywać nauczyciel i uczeń, zachowując między sobą odległość min. 2m.
 5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 6. Z sali, w której przebywa uczeń z nauczycielem należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 7. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów typu zabawki, pluszaki itp.
 8. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć po każdych zajęciach są dezynfekowane.
 9. Uczniowie przynoszą ze sobą potrzebne przybory do pracy w trakcie zajęć. Zabrania się korzystania z przyborów ogólnodostępnych.
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 11. W czasie trwania zajęć rodzice nie przebywają na terenie szkoły.
 12. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 13. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 15. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 16. Rodziców zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia i punktualnego jego odbierania po skończonych zajęciach. Nie ma możliwości, aby dziecko czekało w szkole przed lub po zajęciach.
 17. Rodzić wyraża na piśmie zgodę na pomiar temperatury ciała przed wejściem dziecka do budynku szkoły.
 18. Informacja dotycząca prowadzenia zajęć i sposobu ich realizacji zostanie zamieszczona w późniejszym terminie.
Data dodania: 2020-05-15 14:38:47
Data edycji: 2020-05-15 14:42:58
Ilość wyświetleń: 669

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook