Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Deklaracja dostępności

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji sp2monki.stronyzklasa.pl

   

  Data publikacji strony internetowej: 2019-02-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-16.

   

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   

  Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
  • brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce 
    

   

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Jaworowski, adres e-mail: sekretariat@sp2monki.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 666 05 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

   

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

   

  Dostępność architektoniczna

  Dostępność architektoniczna

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach znajduje się w dwóch budynkach.

   

  budynek główny – ul. Leśna 3, 19-100 Mońki

  Do wejścia głównego przy ul. Leśnej 3 można przejść bezpośrednio z chodnika przy ulicy Leśnej lub z bocznego parkingu przy ul. Zuchów. Do budynku prowadzą schody (8 stopni) , przy których zlokalizowane są poręcze. Z lewej strony wejścia usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach, spełniająca wszystkie wymogi dla osób z niepełnosprawnością. Winda prowadzi na wszystkie poziomy budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Budynek jest czterokondygnacyjny (piwnica, parter, I piętro, II piętro). Tablica informacyjna z lokalizacją  pomieszczeń znajduje się na korytarzu (parter). W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na którym znajdują się klatki schodowe. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   

  budynek przy ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki

  Do budynku „małej szkoły” prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Tysiąclecia, prowadzą do niego schody (4 stopnie), przy których zamontowane są poręcze. Do wejścia można przejść bezpośrednio z chodnika przy ulicy lub z parkingu dla autokarów szkolnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Budynek jest trzykondygnacyjny. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Tablica informacyjna z lokalizacją  pomieszczeń znajduje się na parterze (korytarz). Po dwóch stronach korytarza znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość dostania się wózkiem inwalidzkim do szkoły bez pokonywania schodów poprzez wejście przy sali gimnastycznej z boku szkoły, przy boisku. Jednakże należy zgłosić do szkoły, że chcemy skorzystać z tego wejścia. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Data dodania: 2020-03-31 09:06:10
  Data edycji: 2024-04-10 08:01:29
  Ilość wyświetleń: 2024

  Nasi Partnerzy

  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Logo Facebook
  Facebook
  Biuletynu Informacji Publicznej