Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

RODO

Klauzula informacyjna

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2, im. Jana Kochanowskiego w Mońkach, ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki reprezentowana przez Dyrektora.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem  można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora (ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Wiolettę Krysiewicz.

Z inspektorem ochrony danych może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektor@um-monki.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) na podstawie:

·         Art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, w wycieczkach, w wypoczynku, w celu odbioru dziecka ze świetlicy, żywienia uczniów, publikacji wizerunku.

·         Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej

·         Art. 6 ust. 1 lit. e – realizacji zadania w interesie publicznym Administratora w celu publikacji prac oraz osiągnięć Pani/Pana dziecka w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gablotach, kronikach oraz gazetkach szkolnych

·         Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki

·         Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, realizacji zadań z zakresu BHP

ODBIOORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:

·           sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

·           usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,

·           ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

·           przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

·           wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO,

·           cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację zadań ustawowych. Podanie danych udostępnianych na podstawie zgody jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wyznaczonego celu.

Data dodania: 2019-01-25 14:11:14
Data edycji: 2019-08-19 09:12:45
Ilość wyświetleń: 100

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook